Kuruluş

Türkiye’de FDI Kanunu temelde yerli ve yabancı yatırımcılar arasında eşitliği amaçladığından, Türkiye’de iş kurmak sizin için en iyi seçeneklerden biridir.
Türkiye’de yatırımı teşvik eden son reformlarla iş ortamı daha şeffaf hale geldi ve yabancı yatırımcılar yerel yatırımcılarla aynı haklara sahip oldu.

Şirket kuruluş süreci online başvuru ile başlar. Bundan önce, gerekli
belgeleri hazırlamak ve tercüme edilmiş ve noter tasdikli halini almak daha iyi
olacaktır.

İşte Türkiye’de şirket kurmanın adımları:

1. Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması ve Kurucunun İmza Onayı

Şirket kuruluşu için temelde kayıt sistemi olarak bilinen MERSİS sistemi kullanılarak şirket sözleşmesi hazırlanır. Türk şirketleri kimlik numaralarını kullanarak ücretsiz üyelik alabilirlerken, yabancı yatırımcıların pasaport numaralarını kullanmaları gerekiyor. Ancak bundan önce, yabancıların Vergi Dairesinden potansiyel bir vergi kimlik numarası almaları gerekir.

• Kurmakta olduğunuz şirket türüne bağlı olarak süreç biraz
değişebilir.
Limited Şirketler ve Kooperatifler için kurucuların sözleşmeyi imzalayabilmeleri için şirketin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gitmeleri gerekmektedir.

Ancak Anonim Şirketler gibi diğer şirketler için kurucular sözleşmeyi herhangi bir noterde veya şirketin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde imzalayabilirler. Kurucuların noter seçeneğini tercih etmeleri halinde MERSİS’ten takip numarasını almaları yeterli olacaktır.

2. Şirket Yetkililerinin İmza Beyannameleri Hazırlık Dönemi

Bu işlem firmanın yetkisini temsil edecek imzaların onayını bildirir. Türkiye’deki herhangi bir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde onay süreci halledilebilir.

3. Rekabet Kurumu Hesabına Sermaye Yüzdesinin Yatırılması

“Rekabet Kurulu Payı” olarak yatırılacak tutar %0,04 olarak belirlenmiştir. Bu para işlemi, Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde bankaya gitmeye gerek kalmadan yapılabilir.

• Anonim Şirkete gelince, şirket adına bir banka hesabı olması gerekmektedir. Ardından, şirketin başlangıç sermayesinin en az %25’ini bankaya yatırması ve bunun kanıtını alması gerekir.

4. Ticaret Sicil Memurluğuna Tescil Başvurusu

Gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından şirketin potansiyel kurucuları Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurur.
• Anonim, Limited Şirketler ve Kooperatiflerin kurulması için ticaret defterlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanması gerekmektedir.

5. Ticaret Sicil Dairesinin Şirket Kuruluşuna İlişkin Vergi Dairesi ile Takibi

6. İmza Sirkülerinin Düzenlenmesi

7. Bazı Belgelerin Elektronik Formata / E-TUYS Sistemine Taşınması

Başvuru için Neler Gereklidir?

-Anonim Şirketler için:
• Kurucuların imzaları tescillenen Ana Sözleşme

• Sermayenin en az%25’inin şirketin banka hesabına yatırıldığını gösteren kanıt belgesi

• Rekabet Kurumu’nun hissesinin ödendiğini kanıtlayan belge

• Varsa, nakit dışındaki taahhüt edilen sermayenin, kuruluş sırasında devralınacak malvarlığının ve gayri nakdi varlığın tespiti için mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından düzenlenen değerleme raporları

• Nakit dışında bir sermaye taahhüt edilmiş ise ilgili sicilden sermaye üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığını belirten bir yazı olmalıdır.

• Yapılan taşınmaz yatırımı olması durumunda, mülkiyet haklarının ve ayni sermaye olarak konulan diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğine dair belge bulunmalıdır.

• Gayri nakdi varlıkların ve şirketin devralınması ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ve kurucuları ve diğer kişilerle kuruluşla ilgili sözleşmeler olması

• Şirket, Bakanlık veya diğer resmî kurumların onayına veya uygun görüşüne tabi ise izin yazısı veya uygun görüş

• Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevlerini kabul ettiklerine dair yazılı beyanları olması durumunda Yönetim kurulunda tüzel kişi bulunması halinde, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı ve soyadı ve bu tespit için yetkili makam kararının noter tasdikli sureti

• Şirketi temsile yetkili kişilerin imza sirküleri

-Limited Şirketler için:

• Kurucuların imzalarını içeren şirket sözleşmesi belgesi

• Ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevlerini kabul ettiğini gösteren yazılı açıklamalar

• Yönetim kurulunda tüzel kişi bulunması halinde, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı ve soyadı ile tespit için yetkili makam kararının noter tasdikli sureti

• Nakit dışında taahhüt edilen sermayenin tespiti için mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan değerleme raporları, kuruluş sırasında devralınacak mal varlığı ve gayri nakdi varlıklar olması durumunda

• Nakit dışında sermaye taahhüt edilmesi halinde ilgili sicilden ayni sermaye üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığına dair alınacak yazı

• Nakit dışında sermaye taahhüt edilmesi halinde, ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

• Kurulmakta olan şirket ile kurucuları ve diğer kişilerle, gayri nakdi varlıkların ve ortaklığın devralınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere kuruluşla ilgili sözleşmeler olması durumunda

• Şirket yöneticilerinin imza beyannameleri

• Rekabet Kurumu’nun hissesinin ödendiğini gösteren kanıt belgesi